array methods

let array1 = [1, 2, 3, 4, 5];
let array2 = [5, 5, 6, 4];

concat

Dizileri elemanlarını birleştirerek tek bir dizi içerisinde döndürür.

array1.concat(array2);
/* Output: 
[
  1, 2, 3, 4, 5,
  5, 5, 6, 4
]
/*

entries

Dizinin elemanlarını (key,value) şeklinde sırayla döndürür.

for (let [key, value] of array1.entries()) {
console.log(`${key} - ${value}`);
}
/*
[ 0, 1 ]
[ 1, 2 ]
[ 2, 3 ]
[ 3, 4 ]
[ 4, 5 ]
*/

every

Dizi içerisinde bulunan elemanların belirtilen testi başarıyla geçip geçmediğinin kontrol eder. (Elemanlardan herhangi birinin testi geçmesi yeterlidir.)

console.log(array1.every((i) => {
    return i > 3;
})); //false

fill

Dizi içerisinde belirli bir veriyi veya tüm verileri istenilen değer ile değiştirir. Bu işlemden sonra herhangi bir atama yapmaya gerek yoktur. İşleme tabi tutulan array'ın değerleri güncellenir.

// Tüm elemanları 0 olarak günceller
console.log(array1.fill(0)); //Output [ 0, 0, 0, 0, 0 ]

// 1. ile 3. index numarası arasında olan elemanları 0 olarak günceller.
// fill(value, start_index, end_index)
console.log(array2.fill(0, 1, 3)); //Output [ 5, 0, 0, 4 ]

filter

Belirtilen kuralları karşılayan array elemanlarından oluşan bir dizi döndürür.

console.log(array1.filter((x) => x < 3)); //Output [ 1, 2 ]

find

Belirtilen kuralları karşılayan ilk dizi elemanını döndürür.

console.log(array1.find((x) => x > 0)); //Output 1

findLast

find işlemini dizinin sonundan başlayarak gerçekleştirir ve şartı sağlayan ilk elemanı döndürür.

console.log(array1.find((x) => x > 3)); //4

findIndex

Belirli kuralları karşılayan ilk dizi elemanının index numarasını döndürür. (yoksa -1)

console.log(array1.findIndex((x) => x == 3)); //Output 0

forEach

Tüm dizi elemanını sırayla döndürür.

array1.forEach((item) => console.log(item));
/* Output
1
2
3
4
5
*/

includes

Dizi içerisinde bir değer araması yapmak için kullanılır. (Belirli bir index numarasından aramaya başlatmak için ikinci parametre kullanılabilir.)

console.log(array1.includes(1)); //true

indexOf

Dizi içerisinde bulunan bir elemanın index numarasını döndürür. (Belirli bir index numarasından aramaya başlatmak için ikinici parametre kullanılabilir.)

console.log([].indexOf(1)); //0

lastIndexOf

Sondan başlayarak dizi içerisinde aranan bir elemanın index numarasını döndürür.

console.log([4,3,5,3,2,3].lastIndexOf(3)); //5

isArray

Bir nesnenin dizi olup olmadığını kontrol eder.

console.log(Array.isArray(array1)); //true

join

Bir dizinin tüm elemanlarını bir string içerisinde sıralı şekilde almamızı sağlar. Bu işlemi yaparken her bir elemanın arasına eklenecek bir ayraç belirlenir.

console.log("join", array1.join("-")); //1-2-3-4-5

keys

Dizinin her bir elemanlarından oluşan bir Iterator döndürür.

console.log(array1.keys());

length

Dizinin eleman sayısın döndürür.

console.log(array1.length); //5

map

Dizinin tüm elemanlarını sırayla döndürür ve bu döndürme işleminde dizi elemanlarının değerlerini güncellememize olanak sağlar.

console.log(array1.map((x) => x * 2)); //[ 2, 4, 6, 8, 10 ]

pop

Dizinin son elemanını siler ve silinen elamanı döndürür.

console.log(array1.pop()); //5

shift

Dizinin ilk elemanını siler ve silinen elamanı döndürür.

console.log(array1.shift()); //1

push

Diziye yeni bir eleman ekler.

array1.push(9);
console.log(array1) //[ 1, 2, 3, 4, 5, 9 ]

of

Girilen tüm argümanlardan oluşan bir dizi döndürür. Argümanlar herhangi bir tipe sahip olabilir ve istenildiği kadar argüman girilebilir.

console.log(Array.of('1', false, 'ABC', 'FS'))

reduce

Sırayla dizinin tüm elemanlarını kullanarak yapılan işlemi bir sonraki dizi elemanıyla işlem yapmak için aktarılır. (Aşağıda bulunan örnekte 0 olarak belirtilen kısımn result değerinin başlangıç değeridir. Eğer bu değer belirtilmezse result değerinin başlangıç değeri dizinin 0. indexin de bulunan eleman olacaktır. Bundan dolayı value'nin başlangıç değer dizinin 1. indexin de bulunan eleman olacaktır.)

array1.reduce((result, value) => {
  console.log(`${result} - ${value} = ${result - value}`)
  return result - value;
}, 0)

/*
 0 - 3 = -3
-3 - 2 = -5
-5 - 3 = -8
-8 - 4 = -12
-12 - 5 = -17
*/

reduceRight

reduce ile aynı işlemi yapmaktadır. Tek fark işleme dizinin sonundan başına doğru giderek gerçekleştirir.

array1.reduceRight((result, value) => {
  console.log(`${result} - ${value} = ${result - value}`)
  return result - value;
}, 0)

/*
 0 - 5 = -5
-5 - 4 = -9
-9 - 3 = -12
-12 - 2 = -14
-14 - 3 = -17
*/

reverse

Dizinin eleman sıralamasını tersine çevirir.

console.log(array1.reverse()); //[ 5, 4, 3, 2, 3 ]

slice

Belirtilen index numaraları arasındaki elemanlardan oluşan yeni bir dizi döndürür.

console.log(array1.slice(1, 3)); //[ 2, 3 ]
/* 1. index dahil 3. index dahil değildir.

some

Dizi içerisinde bulunan elemanların belirtilen testi başarıyla geçip geçmediğini kontrol eder. (Elemanlardan herhangi birinin testi geçmesi yeterlidir.)

console.log(array1.some((x) => x == 2));

sort

Dizi elemanlarını artan şekilde sıralar ve mevcut diziyi sıralanmış elemanları ile günceller.

console.log(array1.sort()); //[ 2, 3, 3, 4, 5 ]

splice

Diziye eleman ekleme veya elemen silme için kullanılır.

1. parametre başlangıç index numarası

2. parametre silinecek eleman sayısı

3. ve daha fazlası ise eklenecek elemen değerleridir.

 console.log(array1.splice(1, 0, 3, 4, 5));

/*
old: [3, 2, 3, 4, 5]

[
  3, 3, 4, 5,
  2, 3, 4, 5
]
*/

unshift

Dizinin başına yeni bir eleman ekler ve dizinin güncel eleman sayısını döndürür.

console.log(array1.unshift(1)) //6

at

Verilen index numarasına ait dizi elemanını döndürür. Pozitif değerler dizinin başından negatif değerle dizinin sonunda başlayarak eleman arar.

console.log(array1.at(-1)) //5
console.log(array1.at(0)) //3

copyWithin

Dizinin bir bölümünü aynı dizide farklı bir konuma taşır. Dizinin eleman sayısını değiştirmez taşınacak indexlerin üzerine yazar.

console.log(array1.copyWithin(0, 3, 4))
/* 3. ve 4. index arasında olan tüm elemanları 0. elemana taşır.
old: [3, 2, 3, 4, 5]
new: [ 4, 2, 3, 4, 5 ]

Last updated